Saját KB bal
Saját KB jobb

Nyereményjáték szabályzat

Általános nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Kutyabarát.hu online portál hivatalos oldalán (weboldalán: www.kutyabarat.hu, valamint www.evkutyabarathelye.hu, szavazas.kutyabarat.hu, fotó- és kvízpályázat, illetve hivatalos facebook oldalán) meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője a BEE Média Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19..; cégjegyzékszám: 01-09-990290), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

3. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

  • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével, anyag beküldésével, vagy szavazás esetén érvényes regisztrációval, valamint
  • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: Egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

4. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kivéve egyes belépőjegyek, külön egyeztetés alapján. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik az adott Játék vonatkozásában helyesen válaszolnak a Játék során megadott  kérdésre e-mailben, vagy az adott esetben regisztráltak és érvényesen szavaztak.

A sorsolás helyszíne: BEE Média Kft. székhelye (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.) vagy az ügyvezető által kijelölt más megfelelő helyszín, vagy közjegyzői iroda (Az év kutyabarát helye pályázatnál kizárólag közjegyzői iroda). A sorsolásról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérli meg először. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

6. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyerteseknek (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában). A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a BEE Média Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-84886/2015.), és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

  • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)- a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
  • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét – a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
  • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
  • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.
    A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

8. Felelősségkizárás

A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Egyéb

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a www.kutyabarat.hu/aszf webcímen.

A Szavazás leírása az Év kutyabarát helye pályázat kapcsán

A Szavazásban a Szavazó a szavazas.kutyabarat.hu oldalon történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során nevét, e-mail címét és telefonszámát kell megadnia a játékosnak, valamint bejelölni, hogy elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatot. Majd a „regisztrálok” gomba nyomást követően a Szervező adatbázisába kerülnek a Játékos által megadott adatok.

A szavazás lezárulásának időpontja: 2018. október 31. 20.00 óra.

Ezen időpontot követően beérkezett regisztrációk már nem vesznek részt a sorsoláson. A játékosok a sorsolás előtt értesítést kapnak a megadott e-mail címükre a regisztráció sikerességéről.

A beérkezett adatok alapján kerülnek kisorsolásra a nyeremények közjegyző előtt 2018. november 5-én (Dr. Tóth Ildikó közjegyző Budapest, V. kerület, 3. sz. közjegyző, 1052 Budapest, Szervita tér 5. I/1.). Minden egyes nyereményre egy nyertes, valamint két pótnyertes kisorsolása történik meg. Az első pótnyertes kiértesítése akkor történik meg, ha a nyertes nem érhető el a sorsolástól számított 48 órán belül, a második pótnyertes kiértesítése akkor történik meg, ha a nyertes és az első pótnyertes sem érhető el a sorsolástól számított 48 órán belül a megadott elérhetőségek egyikén sem. Amennyiben a második pótnyertes sem érhető el a sorsolástól számított 48 órán belül, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az adott nyereményt más alkalommal sorsolja ki, más Játék keretében.

A nyeremény: 2 fő részére szóló, 2 éjszakás tartózkodás egy hazai kutyabarát szállodában vagy panzióban (a teljes és részletes szálláscsomag ajánlatot a szavazás, azaz 2018. október 31. 20.00 után tesszük publikussá)

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyakat a Szervező irodájában lehet személyesen átvenni, melynek időpontjáról és pontos címéről e-mailen tájékoztatja a Nyertest, amennyiben a Nyertes valamilyen okból azt nem tudja Budapesten átvenni, akkor kézbesíti azt a nyerteseknek Szervező. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A játékosok hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy fényképes felvétel készüljön a nyeremény átvételéről.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az [email protected] e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Budapest, 2018. szeptember 01.

Az Év kutyabarát embere 2015 szavazás leírása, szabályzata - (a szavazés és eredményhirdetés 2015-ben megvalósult.)

A Kutyabarát.hu szervezésében az Év kutyabarát helye 2015 pályázata keretein belül keressük az Év kutyabarát emberét A Kutyabarát.hu által kiválasztott jelöltek mellett közönségszavazással is választható jelölt, erre nézve külön felület áll rendelkezésre: https://kutyabarat.hu/kozonsegjeloles

A jelöltekre a http://szavazas.kutyabarat.hu/szavazas/ev-kutyabarat-embere megjelenített oldalon lehet szavazni 2015. október 05. napjától. Napi egy szavazat adható le egy IP címről. A szavazás mellett regisztrálni is lehet, mellyel a nyereményjátékban is részt vehet a szavazó. Regisztráció nélkül is érvényes a szavazás, de a nyereményjátékban nem vehet részt a szavazó, ha nem regisztrál érvényesen. A nyereményjátékban kizárólag az érvényesen, valós adatokkal kitöltött regisztráció esetén lehet részt venni. Erre nézve a Szervező külön Szabályzatot tart fenn, melynek elfogadása kötelező minden játékban részt vevő számára. A nyereményjáték szabályzat és Adatvédelmi Szabályzat az alábbi linken érhető el: http://szavazas.kutyabarat.hu/aszf

2015. október 5. és 12. napja között a közönségszavazásra kijelölt felületen, érvényes és megfelelő adatok megadásával, egy személy ajánlásával (teljes nevének leírásával) lehet jelöltet ajánlani. Egy e-mailcímről és egy személy névvel csak egy alkalommal lehet egy személyt ajánlani. Amennyiben ugyanazon e-mailcímről vagy névről többször történik ajánlás egy adott személyre nézve, kizárólag az első alkalommal elküldött ajánlás érvényes, a többi érvénytelen. Érvénytelen a nem beazonosítható személyt megjelölő ajánlás, illetve minden olyan üzenet, melyben nem szerepel személy név.

A beérkezett ajánlásokat a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti, megjelölve az adott ajánlott személyt, az ajánló személy nevét és e-mailcímét, valamint a szavazatok számarányát. Az ajánlat elküldésnek határideje: 2015. október 12. 12 óra. Az ezt követően elküldött ajánlásokat már nem vesszük figyelembe. A legtöbb ajánlást kapott személyt a Szervező e-mailen vagy telefonon megkeresi, és amennyiben teljes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Év kutyabarát embere cím jelöltjei között szerepeljen, 2015. október 12. napján a többi jelölt közé kerül elkészített profiloldalával. Ezen időponttól lehet rá szavazni, mint jelöltre. Az ajánlott személy, amennyiben elfogadja a jelölést, elfogadja azt is, hogy 7 nappal később indul a szavazás számára a többi jelölthöz képest. Ezen kitételt elfogadja.

Az Év kutyabarát embere jelöltjeire a közönség 2015. október 25. 20 óráig szavazhat. Az ezt követően beérkezett szavazatok érvénytelenek. A szavazás lezártát követően, 2015. október 26-án közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre az egyes személyek részére leadott szavaztok száma. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyszeri alkalommal a szavazás lezárása előtt publikussá tegye a szavazatok arányát, a végeredmény azonban 2015. október 26. napján kerül nyilvánosságra a honlapján és facebook felületén.

Az Év kutyabarát embere jelöltjei a pályázatban való részvétellel elfogadják a Szervező Szabályzatát. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azt a jelöltet, aki akár valamelyik jelölttársát, akár a Szervezőt nyilvánosság előtt valótlanul vagy valós tényeket elferdítve rossz színben tünteti fel, rá nézve etikátlanul nyilatkozik, kizárhatja az erre vonatkozó bizonyíték megküldésével (printsceen vagy e-mail megküldése).

Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a WWW.KUTYABARAT.HU/ASZF webcímen.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az [email protected] e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Elérhetőség:
[email protected]

A kutyabarát.hu alapítói:
Dr. Sziládi-Kovács Hajnalka és Sziládi-Kovács Tibor

A kutyabarát.hu oldalon található tartalom az oldal üzemeltetőinek vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A kutyabarát.hu weboldal fejlesztését és rendezvényeinek szervezését a BEE Média Kft. végzi.

Bee Média Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.
Iroda: 1136 Budapest, Balzac u. 32.
Adószám: 24096946-2-42.

A weboldal tárhelyszolgáltatója a MediaArt Online Kft.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015