Saját KB jobb

Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató adatai:

Jelen ÁSZF a BEE MÉDIA Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által értékesített online hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre, hirdetésre vagy PR cikkre vonatkozik, valamint a hirdetést közzétevő (továbbiakban: Hirdető vagy Megrendelő) és Szolgáltató közötti szerződések részét  képezi.

Szolgáltató neve: BEE MÉDIA Kft.

Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19. 1. em. 13.

Adószáma: 24096946-2-42

Cégjegyzék száma: 01-09-990290

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015

Elérhetőségek:

Telefonszáma: +36-1-798 8940

Elektronikus levélcíme: [email protected]

Postai cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19. 1. em. 13.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a www.kutyabarat.hu és annak minden  aloldalára, illetve aldomainjeire.

2. Általános szerződési és felelősségi rendelkezések:

Hirdetés vagy reklám közzétételére az online hirdetési felületen a BEE MÉDIA Kft. és a megrendelő között létrejövő szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján kerülhet sor. A szerződésnek állandó, elválaszthatatlan része jelen ÁSZF, amelynek rendelkezéseit a megrendelő  a szerződés  aláírásával  magára nézve kötelezőnek elismeri.

Szolgáltató kiköti, hogy bizonyos hirdetési felületeket – a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján – az Sales Contact Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 61..) kezeli és felügyeli, az adatvédelmi szabályok betartása mellett.

A Hirdető/Megrendelő teljeskörű szavatosságot vállal a megrendelés, szerződés létrejöttével arra, hogy a reklámozni, hirdetni kívánt terméke, szolgáltatása rendelkezik a forgalomba hozatalához szükséges valamennyi érvényes engedéllyel, tanúsítvánnyal, bejelentéssel.

Továbbá kizárólagosan felel azért, hogy a hirdetésben megjelenő információk, adatok megfelelnek a valóságnak, azok nem sértik senki személyiségi jogait, jó hírnevét, valamint nem sértik az összehasonlító  reklám tilalmára és egyéb a reklámokra vonatkozó szabályozó  rendelkezéseket.

A Hirdető szavatolja, hogy a szerződés/megállapodás alapján közzétenni kért reklám/hirdetés vagy PR cikk harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, személyiségi jogait, vagy megjelöléshez fűződő jogait nem sérti, valamint rendelkezik a reklámhoz felhasznált művek, részletek az érintett felhasználási módhoz szükséges jogaival, a jogosultaktól származó engedélyekkel. Harmadik személy, hatóság vagy gazdasági társaság által támasztott igénnyel, bírsággal, költséggel összefüggésben, illetve adatbeszerzési és közlési kötelezettség megszegése révén előálló esetleges jogsértésekkel összefüggésben támasztott igényekért – ide értve a bírságot, költséget is – a Hirdető/Megrendelő kizárólagos felelősséget vállal, így a Szolgáltató felelőssége kizárt ezen esetekben.

A Szolgáltatóval szemben a fentiekkel kapcsolatosan támasztott bármilyen igényekkel szembeni közvetlen, Szolgáltató helyett történő helytállásra, az igények megtérítéséért a Hirdető/Megrendelő  kötelezettséget vállal, továbbá a Szolgáltató ezzel összefüggésben keletkező teljes vagyoni és nem vagyoni kárát köteles megtéríteni.

Hirdető felelőssége a Reklám közzétevő által közvetlenül kifizetett összegek haladéktalan megtérítésére is fennáll.

A Hirdető/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám nem ütközhet jogszabályba, így különösen az Ekt., Grtv., a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértheti a Magyar Reklámetikai Kódex elveit.

Vita esetén a reklám közzétevő az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) állásfoglalását jogosult kérni, ami azonban nem kötelező a felekre, így a reklám közzétételét az ÖRT álláspontjával  nem egyező véleménye  estén is jogosult megtagadni,  s ezért semmiféle kártérítési felelőséggel nem tartozik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott hirdetés közzétételének megtagadására, amennyiben a Hiredtő/Megrendelő nyilatkozatának valóságtartalmát illetően komoly kétségei merülnek fel. Továbbá Szolgáltató jogosult a hirdetés további közzétételét megtagadni és annak módosítását kérni, ha azzal kapcsolatban jogszabálysértés, jogellenesség merül fel, esetleges hatósági eljárás indul vagy reklám etikai szabályokat sért.
Megrendelő  tudomásul veszi,  hogy  a Szolgáltató nem köteles a hirdetés tartalmát vizsgálni a jogszabályi, etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából.

A Szolgáltatót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli a Megrendelővel szemben, ha a jelen pont alapján a reklám közzétételét megtagadja, vagy elhalasztja, vagy ha a hirdetés módosítását kéri.

3. Elállás, felmondás, hibás teljesítés:

A Hirdető/Megrendelő jogosult a Szolgáltató visszaigazolásában vagy egyedi szerződésében/megállapodásában megjelölt időpontig  – minden jogkövetkezmény nélkül – elállni a szerződéstől vagy a hirdetés megjelenésének időpontját módosítani. Az írásbeli nyilatkozatott  (visszaigazolt   e- mailen vagy telefax útján) el kell jutatni a Szolgáltatóhoz.

 Az elállást, lemondást vagy módosítást a Szolgáltató  írásban  visszaigazolja, ennek hiányában  a  Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nyilatkozatát határidőben megtette. Amennyiben az elállás, lemondás a meghatározott időpontot követően történik, úgy a szerződésben foglalt teljes díjat köteles a Megrendelő megfizetni, annak ellenére, hogy  nem kerül sor a közzétételre. A késedelmesen módosított hirdetés közzétételének elmaradása a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

A Szolgáltató nem felel a hibás teljesítésért, ha a Megrendelő által megküldött anyag nem felismerhető vagy nehezen felismerhető hibája miatt kerül sor hibás hirdetés, reklám közzétételére.

Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hirdetés közzététele, nem a megrendelésnek megfelelő közzététele a Szolgáltatón kívül eső, előre nem látható, olyan esemény miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől  eltérően, amelyet a Szolgáltató az általában elvárható  gondosság  mellett  nem képes  elhárítani, befolyásolni (vis major.)

Ha a hibás teljesítésre az elektronikus hirdetési szolgáltatónak felróható okból  kerül sor, a Megrendelő a reklám ismételt közzétételét kérheti.

A Szolgáltatóval szemben a hibás teljesítés miatti igények a hirdetés közzétételétől, folyamatosan megjelenő hirdetés/reklám esetében az első hibás közzétételtől számított 5 (öt) munkanapon belül érvényesíthetőek, amely jogvesztő határidő, lejártát követően ezen a jogcímen igény a Szolgáltatóval szemben már nem érvényesíthető.

4. Díjak, fizetési feltételek:

A hirdetési díjakat a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződés vagy megállapodás tartalmazza.

A díjváltoztatás jogát fenntartja a Szolgáltató (az árváltoztatás a már megkötött egyedi szerződéseket nem érinti).

Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát vagy rész-számlát bocsát ki, a kibocsátás pontos dátumát szintén az egyedi szerződés tartalmazza. A számla akkor tekinthető teljesítettnek, ha az abban megjelölt díj a Szolgáltató megjelölt bankszámláján hiánytalanul jóváírásra került vagy készpénzben kifizetésre került hiánytalanul.

Késedelmes  fizetés esetén, a  fizetési határidő utolsó napját követő naptól a Szolgáltató a hatályos Polgári Törvénykönyvben foglalt, mindenkori késedelmi kamatot számítja fel. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a hirdetést nem osztja meg a teljes díj kifizetéséig.

A Megrendelő a számlával kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a számla megküldését követő 8 (nyolc) napon belül írásban, postai úton megküldve jogosult közölni, ezt követően már nem.

Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a Szolgáltató nem találja megalapozottnak,  és a számla kiegyenlítése a szerződésben foglalt  fizetés  határidőre  nem történik meg, Szolgáltató jogosult, írásbeli figyelmeztetést követően, a még közzéteendő reklámok közzétételét megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, a nem teljesített összeg és járulékai hiánytalan megfizetéséig.

4. Jogi hatály, vitarendezés módja:

Jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésekben nem rendezett kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai, főként a Polgári Törvénykönyv, a Magyar Reklám Etikai Kódex előírásai az irányadóak.

Felek vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelenség esetére, amennyiben valamely bíróság kizárólagosan nem illetékes az adott jogvita elbírálására, kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbírósági Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat bármikor módosítsa, kiegészítse.  A módosítást megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal korábban a módosítást közzéteszi a https://kutyabarat.hu oldalon, valamint a már szerződési jogviszonyban lévő  Megrendelőknek elektronikus levélben értesítést küld a változásról.

Jelen ÁSZF 2012. június 01. napjától kezdődően  visszavonásig  hatályos, annak időközbeni módosításaival együtt.

 

Budapest, 2012. június 01.

 

További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...